Απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο/η υποψήφιος/α υποβάλει αίτηση στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. η οποία συνοδεύεται από το φάκελο υποψηφιότητας που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά του/της για την εισαγωγή:

 1. Έντυπη Αίτηση Υποψηφιότητας
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (έως 5 σελίδες)
 3. Συγκεντρωτικός Πίνακας Αίτησης Υποψήφιου/ας
 4. Αντίγραφο Πτυχίου/Διπλώματος (αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για τους κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής)*
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.). Για κατόχους τίτλου ιδρυμάτων της αλλοδαπής απαιτείται πιστοποιητικό αντιστοιχίας του βαθμού πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ.
 6. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 7. Μια Συστατική Επιστολή (προτιμάται από μέλος ΔΕΠ)

*Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80). Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΔΟΑΤΑΠ από το Τμήμα που οργανώνει το ΠΜΣ (άρθρο 101, Ν, 4547/2018).

Επίσης, εφόσον υπάρχουν, κατατίθενται:

 1. Επίσημο Αποδεικτικό Γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας, όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ
 2. Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συνοδευόμενο από αναλυτική βαθμολογία
 3. Τίτλος διδακτορικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 4. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 5. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (με ακριβή Μ.Ο.)
 6. Αποδεικτικά Μετεκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή σε Διδασκαλείο
 7. Πιστοποιημένες Βεβαιώσεις Ειδικών Γνώσεων (όπως: νοηματική-4 κύκλοι ή επάρκεια, braille-πιστοποίηση, κινητικότητα/προσανατολισμός) μέσω εξειδικευμένων επιμορφώσεων διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών.
 8. Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο)
 9. Πτυχιακή Εργασία (Κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή-CD)
 10. *Δημοσιεύσεις σε ξένα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του χώρου με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 11. *Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 12. *Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 13. *Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 14. *Κεφάλαια σε συλλογικούς ελληνικούς τόμους συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 15. *Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 16. *Προφορική ανακοίνωση ή Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του
 17. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρία. Στα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του εργοδότη, το είδος της εργασίας, και το ακριβές διάστημα απασχόλησης.
 18. Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν εργασία σε εθελοντική βάση, καθώς και πρακτική άσκηση σε δομές/φορείς που σχετίζονται με την ειδική αγωγή.

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων γίνεται από τριμελή επιτροπή στην οποία συμμετέχουν, ο/η γραμματέας του μεταπτυχιακού (έλεγχος δικαιολογητικών και γραφειοκρατική διεκπεραίωση) και τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής.

*για τα υπ’ αριθμόν 10 έως 16 δικαιολογητικά που καταγράφονται στην παραπάνω λίστα χρειάζεται να κατατεθούν αντίγραφα των δημοσιεύσεων σε έντυπη μορφή, όπως αυτά εμφανίζονται στους δημοσιευμένους τόμους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο