Περιγράμματα μαθημάτων

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις
Μαθήματα Πιστωτικές Μονάδες/ECTS
1. Μεθοδολογία Έρευνας (Υ) 7,5
2. Νευρο- επιστήμη και Ειδική Αγωγή (Υ) 7,5
3. Βασικά χαρακτηριστικά και μαθησιακές ανάγκες διαφορετικών πληθυσμών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
4. Εκπαίδευση και Αναπηρία (Υ) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Κοινά μαθήματα για τις Κατευθύνσεις
5. Μαθησιακές Δυσκολίες: Θεωρητικές Προσεγγίσεις (Υ) 7,5
6. Διαφοροποιημένη διδασκαλία: Εφαρμογές σε άτομα με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
7. Εφαρμογές στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (Υ) 7,5
8. Επιλογή Φοιτητών ανάμεσα σε:

– Στατιστική (Ε)

– Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας (Ε)

7,5
Σύνολο ECTS 30
Γ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Α΄ Κατεύθυνση : Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη
9. Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή  (Υ) 7,5
10. Στρατηγικές Ανάπτυξης Κοινωνικών Δεξιοτήτων σε άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  (Υ) 7,5
11. Αποτελεσματικές Εκπαιδευτικές Πρακτικές στην Ενταξιακή Εκπαίδευση (Υ) 7,5
12. Στρατηγικές Διαχείρισης Συμπεριφορικών Δυσκολιών των Μαθητών  (Y) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Β΄ Κατεύθυνση: Μαθησιακές Δυσκολίες
9. Αξιολόγηση και Διάγνωση Μαθησιακών Δυσκολιών (Υ) 7,5
10. Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στο Μάθημα της Γλώσσας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 7,5
11. Προσαρμογές στη Διδασκαλία και το Διδακτικό Υλικό στα Μαθήματα των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Υ) 7,5
12. Μέθοδοι και Στρατηγικές Διδασκαλίας για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες (Y) 7,5
Σύνολο ECTS 30
Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Εργασία* ή/και Πρακτική Άσκηση* 30
Σύνολο ECTS 30
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο