Πρακτική άσκηση

Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι διττός: α) η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και β) η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΠΑ υλοποιείται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, με επιστημονική καθοδήγηση και επαγγελματική εποπτεία. Διέπεται δε από τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της επιστήμης και όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Με την ΠΑ επιδιώκεται:

 • Η γνωριμία με το χώρο και τους παράγοντες που απαρτίζουν το πλαίσιο Π.Α. (οργανόγραμμα πλαισίου).
 • Η επαφή με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία (ΕΕΑ/Α) που παρουσιάζουν διάφορες και διαφορετικής έντασης, δυσκολίες και προβλήματα μάθησης.
 • Η συμμετοχή και εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία του πλαισίου μαθητεύοντας δίπλα στον/στην εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή/και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).
 • Η αξιολόγηση και η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη σημαντικών εκπαιδευτικών αποφάσεων ή/και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ/Α.
 • Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός επί αυτών.
 • Η τήρηση ημερολογίου, και η αποτύπωση όλης της ΠΑ στην τελική εργασία.

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς και δομές δημοσίου χαρακτήρα, όπου παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Ενδεικτικά, αυτές οι δομές μπορεί να είναι:

 • Ειδικά Νηπιαγωγεία, Ειδικά Δημοτικά, Ειδικά Γυμνάσια και Ειδικά Λύκεια
 • Τμήματα ένταξης γενικών σχολείων, όλων των βαθμίδων
 • Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
 • Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),
 • Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

H ΠΑ περιλαμβάνει:

α) συμμετοχή σε συναντήσεις

β) 300 ώρες παρουσίας σε σχολικές δομές ειδικής αγωγής όπου γίνεται παρατήρηση, αξιολόγηση και διδασκαλία

γ) εκπόνηση, και παρουσίαση της τελικής εργασίας.

Ο φόρτος εργασίας της ΠΑ είναι: α) 30 ECTS για φοιτητές/ήτριες που πραγματοποιούν ΜΟΝΟ την ΠΑ, και β) 20 ECTS για φοιτητές/ήτριες που πραγματοποιούν την ΠΑ και τη Διπλωματική Εργασία. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται οι απαιτήσεις ανάλογα με το φόρτο εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο