Πρακτική άσκηση

Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) είναι διττός: α) η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και β) η ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων για την εκπαιδευτική και κοινωνική υποστήριξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ΠΑ υλοποιείται στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, με επιστημονική καθοδήγηση και επαγγελματική εποπτεία. Διέπεται δε από τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της επιστήμης και όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας και προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η ΠΑ έχει 2 μορφές, α) η ΠΑ που αντιστοιχεί σε 30 μονάδες ECTS, όπου οι φοιτητές/ήτριες κατά το Δ΄ εξάμηνο των σπουδών τους πραγματοποιούν ΜΟΝΟ την ΠΑ, β) η ΠΑ που αντιστοιχεί σε 20 μονάδες ECTS όπου οι φοιτητές/ήτριες κατά το Δ΄ εξάμηνο πραγματοποιούν την ΠΑ και Διπλωματική Εργασία. Η βασική περιγραφή της ΠΑ που ακολουθεί αναφέρεται στην ΠΑ των 30 μονάδων ECTS και στη συνέχεια δίνονται λεπτομέρειες για τη διαφοροποίηση της ΠΑ των 20 μονάδων ECTS.

Η ΠΑ πραγματοποιείται σε φορείς και δομές δημοσίου χαρακτήρα, όπου παρέχεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία. Ενδεικτικά, αυτές οι δομές μπορεί να είναι:

 • Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Κέντρα πρώιμης παρέμβασης, Ειδικά Νηπιαγωγεία και Ειδικά Δημοτικά)
 • Τμήματα ένταξης γενικών σχολείων, όλων των βαθμίδων
 • Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.)
 • Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.),
 • Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ).

H ΠΑ στηρίζεται σε τέσσερις (4) άξονες:

Α) Την παρακολούθηση των δια ζώσης μαθημάτων στο πανεπιστήμιο

Β) Την εκπόνηση της αρχικής εργασίας (πριν από τις παρουσίες στις δομές) σχετικά με την ανάπτυξη ενός άτυπου εργαλείου αξιολόγησης (συγκεκριμένης περιοχής) μαθητών (προσδιορισμένης τάξης/ηλικίας), και του σχεδιασμού παρεμβάσεων επί υποθετικού σεναρίου.

Γ) Την καθημερινή παρουσία επί 8 εβδομάδες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (τμήματα ένταξης, ειδικά σχολεία) και ΚΕΣΥ.

Δ) Την εκπόνηση, παράδοση και παρουσίαση της τελικής εργασίας.

Με την ΠΑ επιδιώκεται:

 • Η γνωριμία με το χώρο και τους παράγοντες που απαρτίζουν το πλαίσιο Π.Α. (οργανόγραμμα πλαισίου).
 • Η επαφή με μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και αναπηρία (ΕΕΑ/Α) που παρουσιάζουν διάφορες και διαφορετικής έντασης, δυσκολίες και προβλήματα μάθησης.
 • Η συμμετοχή και εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία του πλαισίου μαθητεύοντας δίπλα στον/στην εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή/και το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ).
 • Η αξιολόγηση και η συλλογή πληροφοριών και δεδομένων που είναι απαραίτητα για τη λήψη σημαντικών εκπαιδευτικών αποφάσεων ή/και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων για την υποστήριξη των μαθητών με ΕΕΑ/Α.
 • Ο σχεδιασμός παρεμβάσεων και η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτών, η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός επί αυτών.
 • Η τήρηση ημερολογίου, και η αποτύπωση όλης της ΠΑ στην τελική εργασία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο