Υποτροφίες-Απαλλαγή Τελών Φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. δύναται να χορηγεί υποτροφίες σε φοιτητές/ήτριες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται σε σχετικές αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος. Υποτροφία δεν χορηγείται στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός φοιτητής λαμβάνει ήδη υποτροφία από άλλη πηγή. Υποτροφίες δεν χορηγούνται σε φοιτητές/ήτριες που έχουν εισαχθεί στο Π.Μ.Σ. χωρίς την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης.

Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/ριες του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (άρθ. 35, Ν.4485/17), σε ποσοστό ως 30% των εισακτέων.

Αίτηση απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης

Μετάβαση στο περιεχόμενο