Κατηγορίες υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ο αριθμός των εισακτέων ανά κύκλο σπουδών του Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε ενενήντα (90). Η κατανομή των θέσεων ανά κατεύθυνση μπορεί να αλλάξει από τη Συνέλευση του Τμήματος, όταν οι επιτυχόντες/ούσες ή οι εγγεγραμμένοι/ες σε κάποια κατεύθυνση είναι λιγότεροι από 30. Σε κάθε κατεύθυνση του Π.Μ.Σ. γίνεται δεκτός/ή ένας/μια (1) υπότροφος του Ι.Κ.Υ. που πέτυχε σε σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού, ένας/μια (1) αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους και άτομα με σοβαρές παθήσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009 σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγομένων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους.

Συγκεκριμένα για την πρώτη Κατεύθυνση «Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Πράξη» και για τη δεύτερη Κατεύθυνση «Μαθησιακές Δυσκολίες» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων και Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ/ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για την τρίτη Κατεύθυνση «Γλωσσική Ανάπτυξη, Παθολογία της Γλώσσας και Εκπαιδευτική Παρέμβαση» γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι του ΠΤΕΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
 2. Πτυχιούχοι του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Κατεύθυνσης ΕΚΠ-ΑΜΕΑ,
 3. Πτυχιούχοι Παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής,
 4. Πτυχιούχοι τμημάτων Φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής,
 5. Πτυχιούχοι ξενόγλωσσων φιλολογιών ΑΕΙ της ημεδαπής,
 6. Πτυχιούχοι του τμήματος Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου από την Κατεύθυνση « Γλωσσολογία Νοτιο-Ανατολικής Μεσογείου»,
 7. Πτυχιούχοι του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 8. Πτυχιούχοι του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
 9. Πτυχιούχοι του τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης,
 10. Πτυχιούχοι των τμημάτων ΦΠ και ΦΠΨ ΑΕΙ της ημεδαπής,
 11. Πτυχιούχοι τμημάτων Λογοθεραπείας ΑΕΙ ή πρώηνΤΕΙ,
 12. Πτυχιούχοι τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ,
 13. Πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

Ειδική Κατηγορία Υποψηφίων

Το Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» συντάσσεται με την απόφαση της Συγκλήτου (11η /29-01-2010) και κάνει δεκτή την εισαγωγή ως υπεράριθμων ατόμων με σοβαρές παθήσεις και αναπηρία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3794/04-09-2009, σε ποσοστό μέχρι 5% επί των εισαγόμενων μεταπτυχιακών φοιτητών ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές τους. Ορίζεται ως απαραίτητη προϋπόθεση οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία, αφού καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, να συμμετάσχουν στις υποχρεωτικές εξετάσεις για την επάρκεια στην αγγλική γλώσσα που διοργανώνει ειδικά για το σκοπό αυτό το τμήμα ξένων γλωσσών του πανεπιστημίου υποδοχής. Οι εξετάσεις αφορούν κείμενο σχετικό με την ειδική αγωγή στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός της κατανόησης κειμένου. Η επιλογή του κειμένου γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνέρχεται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις για να ορίσει το κείμενο. Από τη διαδικασία αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι

α) Proficiency (Michiganή Cambridge) ή/και οι πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων αγγλόφωνων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση του τίτλου σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ) και

β) οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν επιτύχουν σ’ αυτήν την εξέταση, δε συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Η μοριοδότηση των λοιπών κριτηρίων εισαγωγής καθορίζεται ως εξής:

 • Συνέντευξη: 50%
 • Βαθμός Πτυχίου: 20%
 • Κατοχή δεύτερου πτυχίου (ή Μεταπτυχιακό): 10%
 • Επαγγελματική Εμπειρία: 10%
 • Ερευνητικό Έργο: 10%
Μετάβαση στο περιεχόμενο