Κριτήρια και Διαδικασία Εισαγωγής

Ο φάκελος υποψηφιότητας που κατέθεσε ο/η υποψήφιος/α στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. μοριοδοτείται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
Σπουδές
Βαθμός πτυχίου (άριστα) 10
Βαθμός πτυχίου (λίαν καλώς) 8
Βαθμός πτυχίου (καλώς) 5
Δεύτερο πτυχίο βασικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ)

* Περισσότερα των δυο πτυχίων βασικών σπουδών από ελληνικά πανεπιστήμια ή της αλλοδαπής δε μοριοδοτούνται.

1
Τίτλος διδακτορικών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του.

* Περισσότεροι των δυο τίτλων διδακτορικών σπουδών από ελληνικά πανεπιστήμια ή της αλλοδαπής δε μοριοδοτούνται.

4
Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικό πανεπιστήμιο ή της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του.

* Περισσότεροι των δυο τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών από ελληνικά πανεπιστήμια ή της αλλοδαπής δε μοριοδοτούνται.

3
Μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή σε Διδασκαλείο 2
Πιστοποιημένες Βεβαιώσεις Ειδικών Γνώσεων (όπως: νοηματική-4 κύκλοι ή επάρκεια, braille-πιστοποίηση, κινητικότητα/προσανατολισμός) μέσω εξειδικευμένων επιμορφώσεων διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών 1
Δίπλωμα δεύτερης ξένης γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον Β2 ή αντίστοιχο), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ 1
Αποδεδειγμένη Ερευνητική Δραστηριότητα
Πτυχιακή Εργασία 2
Δημοσιεύσεις σε ξένα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του χώρου με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 2*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 1*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 0,5*Νδημοσιεύσεων
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με κριτές συναφείς με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 0,5*Νδημοσιεύσεων
Κεφάλαια σε συλλογικούς ελληνικούς τόμους συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 1*Νκεφάλαια
Κεφάλαια σε συλλογικούς ξενόγλωσσους τόμους συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 2*Νκεφάλαια
Προφορική ανακοίνωση ή Αναρτημένη ανακοίνωση (Poster) συναφής με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. και το Πρόγραμμα Σπουδών του 0,2*Νανακοινώσεων

Αποδεδειγμένη Επαγγελματική Εμπειρία

*όποιος/α από τους/τις υποψήφιους/ες έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία και στις δυο ακόλουθες κατηγορίες θα μοριοδοτηθεί με βάση την κατηγορία που συγκεντρώνει τον υψηλότερο βαθμό μορίων και όχι και για τις δυο κατηγορίες.

Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σχετικά με την Ειδική Αγωγή σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Έως και 1έτος

 

3

2

1

*Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία που εμπίπτει στο αντικείμενο και το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. σε δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς:

Πάνω από 5 έτη

Από 1 έως 5 έτη

Έως 1 έτος

 

1,5

1

0,5

ΣΥΝΟΛΟ Α
Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν εργασία σε εθελοντική βάση καθώς και πρακτική άσκηση σε δομές/φορείς που σχετίζονται με την ειδική αγωγή (π.χ. χρηματοδοτούμενη πρακτική άσκηση) μπορούν να συμπεριληφθούν στο φάκελο του/της υποψήφιου/ας και θα συνεκτιμηθούν κατά τη διαδικασία της συνέντευξης.

Γίνεται κατάταξη όλων των υποψηφίων με βάση τα ανωτέρω κριτήρια και οι πρώτοι 75 υποψήφιοι/ες ανά κατεύθυνση σπουδών που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα μόρια ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία:

α) όσοι/ες έχουν πτυχίο αγγλικών επιπέδου Proficiency (Γ2) ή Lower (Β2), όπως αυτά αναγνωρίζονται από τον ΑΣΕΠ, οι πτυχιούχοι Τμημάτων Αγγλικής Φιλολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής, οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, στην αγγλική γλώσσα συνεχίζουν απευθείας στη διαδικασία της συνέντευξης

β) όσοι/ες δεν έχουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (σύμφωνα με το (α) συμμετέχουν σε εξέταση στην αγγλική γλώσσα η οποία διοργανώνεται από το Π.Μ.Σ. Η εξέταση είναι γραπτή, σε κείμενο σχετικό με την ειδική αγωγή στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός της κατανόησης κειμένου. Η επιλογή του κειμένου γίνεται από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής, η οποία συνέρχεται δύο ώρες πριν από τις εξετάσεις για να ορίσει το κείμενο. Οι επιτυχόντες/ούσες στην ανωτέρω εξέταση συνεχίζουν στη διαδικασία των συνεντεύξεων. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες δεν επιτύχουν σ’ αυτήν την εξέταση, δε συμμετέχουν στις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Κατά τη διαδικασία της συνέντευξης η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βαθμολογεί με άριστα το είκοσι (20). Τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιος/α στη συνέντευξη θα πρέπει να είναι τουλάχιστον από οκτώ (8) και άνω. Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν μόρια χαμηλότερα των οκτώ (8) στη συνέντευξη αποκλείονται από κάθε περαιτέρω διαδικασία.

Μετά το πέρας των συνεντεύξεων των υποψηφίων γίνεται κατάταξη με βάση το σύνολο των μορίων που συγκεντρώθηκαν (φάκελος υποψηφιότητας και βαθμολογία συνέντευξης). Η μοριοδότηση του φακέλου υποψηφιότητας συνεισφέρει κατά το 80% στην τελική μοριοδότηση του/της υποψήφιου/ας, ενώ η μοριοδότηση της συνέντευξης συνεισφέρει κατά το 20% στην τελική μοριοδότηση.

 (Μόρια Φακέλου Υποψηφιότητας Χ 80%) + (Μόρια Συνέντευξης Χ 20%)

(μέγιστος αριθμός μορίων συνέντευξης=20)  = Τελική Μοριοδότηση

Ο κατάλογος των υποψηφίων υποβάλλεται στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία και καταρτίζει τον κατάλογο των επιτυχόντων/ουσών. Εάν οι επιτυχόντες/ούσες υποψήφιοι/ες σε μία κατεύθυνση δε συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο αριθμό, τότε η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει τη συμπλήρωση του αριθμού από τους/τις επιτυχόντες/ούσες υποψηφίους/ες των άλλων κατευθύνσεων. Ο κατάλογος των επιτυχόντων και επιλαχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει την προθεσμία εγγραφής για τους/τις επιτυχόντες/ούσες. Αν μετά την λήξη αυτής της προθεσμίας κάποιοι επιτυχόντες δεν προσέλθουν για εγγραφή, τότε η γραμματεία του Π.Μ.Σ. καλεί για εγγραφή τους/τις επιλαχόντες/ούσες με τη σειρά επιτυχίας τους, μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών. Το Π.Μ.Σ δε δύναται να προχωρά στην επανεξέταση των γραπτών μετά από αποτυχία κατά τις εξετάσεις εισαγωγής (Γνωμοδότηση Νομικής Υπηρεσίας, 272/28/09/2009).

Μετάβαση στο περιεχόμενο