Αίτηση για Απαλλαγή από τα Τέλη Φοίτησης

Κατά το διάστημα από 29/9/2023 έως 6/10/2023 μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή» τα δικαιολογητικά προκειμένου οι φοιτητές/ήτριες να αιτηθούν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης σύμφωνα με το ΦΕΚ 4899/ τ. Β΄/16-09-2022.

Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε μορφή αρχείου pdf (παρακαλώ να επισυναφθεί ένα αρχείο pdf το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο maspecialed@uth.gr

Μετά από αυτή την καταληκτική ημερομηνία, καμία αίτηση δε θα γίνεται δεκτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέρονται αναλυτικά στο ΦΕΚ 4899/ τ. Β΄/16-09-2022, καθώς και στο έντυπο της εν λόγω αίτησης. Παρακαλείσθε θερμά να διαβάσετε το ΦΕΚ πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών σας.

 

Διευκρίνιση: Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης (βλ. άρθρο 2, παρ. 5, ΦΕΚ 3387/τ.Β΄/10-8-2018). Επομένως, οι γεννηθέντες εντός του 1997 και μεταγενέστερα, υπόκεινται στην κατηγορία όσων “δεν έχoυν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας τους”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο